KHD Humboldt Wedag International AG

Colonia-Allee 3
D - 51067 Köln
Deutschland

Tel: +49 221 6504 0
Fax: +49 221 6504 1209

www.khd.com
e-mail: info@khd.com

Commercial Registry / Handelsregisternummer: HRB 36688 Amtsgericht Köln
VAT ID No. / Ust.-ID-Nummer: DE 17 07 96 64 4

Management Board / Vorstand
Juergen Luckas
Yizhen “Mario” Zhu
Daniel Uttelbach
Tao Xing

Supervisory Board / Aufsichtsrat
Gerhard Beinhauer
Eliza Suk Ching Yuen
Yiqiong Zhang
Hua Da 

Regulatory Authority / Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für FinanzdienstleistungenContact

KHD Humboldt Wedag International AG

Colonia-Allee 3
D - 51067 Köln
Deutschland

Tel: +49 221 6504 0
Fax: +49 221 6504 1209

www.khd.com

Jürgen Luckas
Tel.: +49 221 6504 1529
juergen.luckas@khd.com