KHD Humboldt Wedag International AG

Colonia-Allee 3
D - 51067 Köln
Deutschland

Tel: +49 221 6504 0
Fax: +49 221 6504 1209

www.khd.com
e-mail: info@khd.com

 

Commercial Registry / Handelsregisternummer: HRB 36688 Amtsgericht Köln
VAT ID No. / Ust.-ID-Nummer: DE 17 07 96 64 4

 

Management Board / Vorstand

Gerold Keune

Juergen Luckas

Dian Xie

 

Supervisory Board / Aufsichtsrat

Gerhard Beinhauer
Yiqiong Zhang
Hua Da

 

Regulatory Authority / Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für FinanzdienstleistungenContact

KHD Humboldt Wedag International AG

Colonia-Allee 3
D - 51067 Köln
Deutschland

Tel: +49 221 6504 0
Fax: +49 221 6504 1209

www.khd.com

Jürgen Luckas
Tel.: +49 221 6504 1529
juergen.luckas@khd.com