KHD Humboldt Wedag International AG

Colonia-Allee 3
D - 51067 Köln
Deutschland

Tel: +49 221 6504 0
Fax: +49 221 6504 1099

www.khd.com
e-mail: info@khd.com

Commercial Registry / Handelsregisternummer: HRB 36688 Amtsgericht Köln
VAT ID No. / Ust.-ID-Nummer: DE 17 07 96 64 4

Management Board / Vorstand
Juergen Luckas
Yizhen “Mario” Zhu
Daniel Uttelbach
Tao Xing

Supervisory Board / Aufsichtsrat
Kangning "Frank" Zou
Eliza Suk Ching Yuen
Hubert Keusch
Xiaofeng Liu
Yiqiong Zhang

Regulatory Authority / Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für FinanzdienstleistungenContact

KHD Humboldt Wedag International AG

Colonia-Allee 3
D - 51067 Köln
Deutschland

Tel: +49 221 6504 0
Fax: +49 221 6504 1099

www.khd.com

Michael Nielsen
Tel.: +49 221 6504 1529
michael.nielsen@khd.com